web analytics

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Indien een reservering van 1 of meerdere arbeidskrachten voor bepaalde duur wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd. De bedragen stemmen overeen met 8 prestatie uren per dag vermenigvuldigd met het aantal gereserveerde dagen. In dit geval gelden dezelfde betalingsvoorwaarden.

  2. Alle facturen van de opdrachtnemer zijn door de opdrachtgever contant betaalbaar op onze hoofdzetel, contant en zonder korting, op onze rekening, gemeld op de factuur. Uitgifte van handelseffecten of toekenning van betalingsmodaliteiten geven geen schuldvernieuwing. Toegestane handelseffecten blijven drager van interesten en verhogingsbeding, overeenkomstig art. 2 infra. De wanbetaling van één handelseffect maakt alle uitgegeven handelseffecten onmiddellijk opeisbaar. De ingebrekestelling vloeit tegelijk voort uit de wanbetaling, vanaf de vervaldag. Onze agenten zijn niet gemachtigd te incasseren behoudens uitdrukkelijke volmacht.

  3. Bij wanbetaling of laattijdige betaling van de 30ste dag na factuurdatum, wordt het brutobedrag verhoogd met interest ad 1% per maand, en met een forfaitaire verhoging ad 10% met een minimum van 50 euro als schadebeding, vanaf de factuurdatum en zonder noodzaak aan aanmaning of ingebrekestelling, dit enkel ter dekking van de buitengerechtelijke kosten.

  4. Bij wanbetaling of laattijdige betaling van één factuur worden alle openstaande bedragen, al dan niet vervallen of op vervaldag, in éénmaal opeisbaar in hoofdsom en bijhoren, en kunnen al onze verdere prestaties door ons worden geweigerd of opgeschort, ter onzer keuze, ook die in uitvoering, zonder noodzaak aan aanmaning of ingebrekestelling. De uitvoering van welkdanige prestaties worden opgeschort en slechts hervat n de betaling en/of naleving van alle verplichtingen.

  5. Alle factuurprotesten moeten bij ons worden ontvangen, aangetekend, binnen de niet –vrije termijn van acht dagen vanaf de factuurdatum.

  6. Huidige voorwaarden primeren die van de klant of zijn opdrachtgevers. Zij zijn toepasselijk zowel op niet handelaars als op handelaars. Zij gelden als bevestiging der wederzijdse overeenkomst van aanvaarding van de werken, de prijzen en de algemene voorwaarden.

  7. Alle mogelijke betwistingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in der minne tussen de partijen geregeld worden.

  8. Bij gebreke aan een minnelijke regeling, zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbanken van Turnhout, die uitsluitend bevoegd zijn.